Obchodná verejná súťaž na nájom objektu služieb na pravostrannom diaľničnom odpočívadle Beluša

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme objektu služieb na pravostrannom diaľničnom odpočívadle Beluša vybudovanom v rámci stavby: D1 Ladce – Sverepec, umiestnenom medzi križovatkami Ladce – Púchov, Juh, v km 155,430 vpravo v smere staničenia za účelom prevádzky stravovacieho zariadenia a verejného hygienického zariadenia.

Podmienky

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3518/B, IČO 35 919 001, so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava (ďalej len „vyhlasovateľ“)

 

 

vyhlasuje v súlade s § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

v znení neskorších predpisov

 

Obchodnú verejnú súťaž

 

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme objektu služieb

na pravostrannom diaľničnom odpočívadle

 

Beluša

vybudovanom v rámci stavby: D1 Ladce – Sverepec, umiestnenom medzi križovatkami
Ladce – Púchov, Juh, v km 155,430 vpravo v smere staničenia

za účelom prevádzky stravovacieho zariadenia a 

verejného hygienického zariadenia.

 

Súťažné podklady si uchádzači môžu prevziať na webovom sídle NDS:

 

(www.ndsas.skObchodná verejná súťaž)

 

Účastníci doručia súťažný návrh poštovou prepravou ako doporučenú zásielku v zapečatenej obálke do sídla vyhlasovateľa Dúbravská cesta 14, 841 04  Bratislava:

 

 „Obchodná verejná súťaž – o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme objektu služieb
na pravostrannom diaľničnom odpočívadle Beluša - neotvárať“

 

do 29.10.2019 10:00 hod.  

 

Výsledky verejnej súťaže budú uchádzačom oznámené do 29.11.2019.

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy alebo súťaž zrušiť.

 

 

Kontakt

V pracovných dňoch od 08:30 do 11:00 hod. a od 12:00 do 14:00 hod.

 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava

 

JUDr. Kristína Matejovičová 
telefón: 02/583 11 152 

Ing. Jozef Bežuch 
telefón: 02/583 11 472