Obchodná verejná súťaž na nájom objektu služieb na pravostrannom diaľničnom odpočívadle Batizovce

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie Zmluvy o nájme objektu služieb na ľavostrannom diaľničnom odpočívadle Batizovce na úseku diaľnice D1 Mengusovce – Poprad, západ v km 317,400 za účelom prevádzky stravovacieho zariadenia a verejného hygienického zariadenia.

Podmienky

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3518/B, IČO 35 919 001, so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava (ďalej len „vyhlasovateľ“)

 

 

vyhlasuje v súlade s § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

v znení neskorších predpisov

 

Obchodnú verejnú súťaž

 

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme objektu služieb

na pravostrannom diaľničnom odpočívadle

 

Batizovce

 

na  úseku diaľnice D1 Mengusovce – Poprad, západ v km 317,400 za účelom prevádzky stravovacieho zariadenia a verejného hygienického zariadenia.

 

Súťažné podklady si uchádzači môžu prevziať na webovom sídle NDS:

(www.ndsas.skObchodná verejná súťaž)

Účastníci doručia súťažný návrh poštovou prepravou ako doporučenú zásielku v zapečatenej obálke do sídla vyhlasovateľa Dúbravská cesta 14, 841 04  Bratislava:

 

 „Obchodná verejná súťaž – o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme objektu služieb
na pravostrannom diaľničnom odpočívadle Batizovce - neotvárať“

 

do 25.01.2022 09:00 hod.  

 

Výsledky verejnej súťaže budú uchádzačom oznámené do 15.02.2022.

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy alebo súťaž zrušiť.

 

Kontakt

V pracovných dňoch od 08:30 do 11:00 hod. a od 12:00 do 14:00 hod.

 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava

 

Mgr. Petra Kotuľová 
telefón: 02/583 11 787 

Ing. Marek Urbánek 
telefón: 02/583 11 148