OZNÁMENIE O ZMENE SÚŤAŽNÝCH PODMIENOK, OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ ULTRA NABÍJACIE STANICE

OZNÁMENIE O ZMENE SÚŤAŽNÝCH PODMIENOK V OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽI O NAJVHODNEJŠÍ NÁVRH NA UZAVRETIE ZMLUVY NA NÁJOM ČASTÍ VYBRANÝCH DIAĽNIČNÝCH ODPOČÍVADIEL ZA ÚČELOM VÝBERU STRATEGICKÉHO PARTNERA NA VYBUDOVANIE A PREVÁDZKOVANIE SIETE ULTRA NABÍJACÍCH STANÍC NA NABÍJANIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL NA ELEKTRICKÝ POHON ELEKTRICKOU ENERGIOU

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3518/B, IČO 35 919 001, so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava (ďalej len „vyhlasovateľ“)

 

oznamuje zmenu Súťažných podmienok, resp. zmenu vykonanú v Osobitnej časti Súťažných podmienok, 2. Podmienky účasti, kde v bode 2.1 Osobné postavenie dochádza k odstráneniu písmena a) t.j. vypusteniu tejto požiadavky na preukázanie osobného postavenia Účastníka súťaže vo všetkých častiach Súťažných podmienok, na ktoré sa uvedená zmena vzťahuje.

 

Predmetná zmena nastala v súvislosti s novelizáciou zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá nadobudla účinnosť dňa 01.01.2019 a má za následok predĺženie lehoty na predkladanie súťažných návrhov do 09.00 hod. dňa 01.03.2019 a lehoty verejného otvárania obálok so súťažnými návrhmi o 10.00 hod. dňa 01.03.2019.