Európska služba výberu mýta

Jedna zmluva, jedna platba, jedna palubná jednotka v celej Európskej únii. Európska služba elektronického výberu mýta výrazne zjednoduší prechody hranicami i platobný systém.

Jednoduchší výber mýta
v rámci Európskej únie

Úlohou európskej služby elektronického výberu mýta (EETS) je zjednodušenie nákladnej prepravy v rámci Európskej únie. Služba EETS umožní úhradu mýta vo všetkých mýtnych doménach Európskej únie prostredníctvom jednej zmluvy s jedným EETS Poskytovateľom a jedinou palubnou jednotkou. Záujemcovia o službu EETS môžu uzavrieť zmluvu s ktorýmkoľvek EETS Poskytovateľom, ktorý bude vyrovnávať záväzky svojich zákazníkov voči mýtnym úradom v jednotlivých krajinách a svojim zákazníkom následne vyfakturuje sumárnu cenu za poskytnuté služby.

 

 

ZOZNAM POSKYTOVATEĽOV EETS

V zozname sú uvedení poskytovatelia, ktorí majú s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. uzavretú zmluvu o poskytovaní EETS:

 

Poskytovateľ EETS 1 (obchodné meno, adresa)

Poskytovateľ EETS 2 (obchodné meno, adresa)

 

 

Základné podmienky fungovania
EETS

Základné podmienky fungovania EETS definuje Smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 520/2019, pričom nevyhnutným predpokladom pre fungovanie EETS je implementovaná funkcionalita EETS v národnom mýtnom systéme a zároveň uzavretie zmluvy o poskytovaní služby EETS s Poskytovateľom EETS, ktorý požiadal o akreditáciu v národnej mýtnej doméne.

 

 

Súvisiace legislatívne normy
Európskej únie 

Legislatíva, ktorá vymedzuje a priamo sa dotýka EETS:
 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo dňa 17. júna 1999
o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami, publikovaná v mimoriadnom vydaní Úradného vestníku Európskej Únie, kapitole 7, zväzku 4 (Ú. v. ES L 187, 20.7.1999) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo dňa 17. mája 2006 (Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006), smernice Rady 2006/103/ES zo dňa 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/EÚ zo dňa 27. septembra 2011 (Ú. v. EÚ L 269, 14.10.2011) a smernice Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10.06.2013)
 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2019/520 zo dňa 19. marca 2019
o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o neuhradenom cestnom mýte v Únii.

 

Vykonávajúce nariadenie Komisie EÚ 2020/204 zo dňa 28. novembra 2019 o podrobných povinnostiach poskytovateľov Európskej služby elektronického výberu mýta, minimálnom obsahu prehľadu o oblasti Európskej služby elektronického výberu mýta, elektronických rozhraniach, požiadavkách na zložky interoperability a o zrušení rozhodnutia 2009/750/ES. 

 

Delegované nariadenie Komisie EÚ 2020/203 zo dňa 28. novembra 2019 o klasifikácii vozidiel, povinnostiach používateľov Európskej služby elektronického výberu mýta, požiadavkách na zložky interoperability a minimálnych kritériách oprávnenosti pre notifikované orgány.

 

 

INFORMÁCIE O OBLASTI EETS

        eets@ndsas.sk